Regulamin sklepu internetowego

 1.      Sklep internetowy (zwany w dalszej części regulaminu „Sklep”) dostępny na stronie internetowej www.rokojubiler.com prowadzony jest przez Marcina Jóźwiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa "Roko" Jóźwiak Marcin (ul. Toruńska 33, 62-600 Koło, NIP: 6651525994, REGON: 300245608), (zwany w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”).

 2.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez konsumenta (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zwanego w dalszej części regulaminu „Klientem”. Sklep umożliwia Klientowi zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość. Przedmiotem umowy sprzedaży jest asortyment oferowany w Sklepie, tj. biżuteria, wyroby jubilerskiej, zegarki itp.

 3.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez Klienta i zaakceptowanie przez niego niniejszego regulaminu.

 4.      Kontakt Klienta ze Sklepem/Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

 4.1. listownie (ul. Toruńska 33, 62-600 Koło),

 4.2. telefonicznie (63 272 41 84), od poniedziałku do piątku w godz.: 10-18, a w soboty w godz. 10-14,

 4.3. mailowo (rokojubiler@interia.pl)

 5.      Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Klientów dysponujących:

 5.1. komputerem PC, telefonem, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do internetu,

 5.2. aktualną wersją przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer,

 5.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail);

 5.4. włączoną obsługa Cookies i Java Script,

 5.5. zainstalowanym programem Adobe Acrobat Reader,

 6.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po łącznym wystąpieniu poniższych warunków:

 6.1. Klient wypełni formularz zamówienia,

 6.2. Klient zapozna się i zaakceptuje niniejszy regulamin,

 6.3. Klient wyrazi zgodę na przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia,

 6.4. Klient dokona zapłaty należnej kwoty (z zastrzeżeniem ust. 10),

 6.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email.

 7.      Klient wypełnia formularz zamówienia Sklepu, w którym:

 7.1. dokonuje wyboru:

 a) towaru, który chce nabyć i jego ilość,

 b) sposobu dostawy,

 c) sposobu płatności,

 7.2. podaje do wiadomości Sprzedawcy:

 a) imię i nazwisko Klienta,

 b) adres, pod który towar ma zostać dostarczony,

 c) adres e-mail Klienta,

 d) numer telefonu Klienta,

 e) rozmiar,

 f)  treść graweru, który ma być wykonany na towarze (opcjonalnie).

 8.      Sklep przewiduje następujące sposoby doręczenia zakupionego produktu (wyboru dokonuje Klient w trakcie dokonywania zamówienia):

 8.1. przesyłka kurierska (której koszty pokrywa Sprzedawca),

 8.2. odbiór osobisty.

 9.      W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej, Klient obowiązany jest do zapłaty za towar z góry. Płatności można dokonać w następujący sposób (wyboru dokonuje Klient w trakcie dokonywania zamówienia):

 9.1. płatność elektroniczna (poprzez serwis PayU),

 9.2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 10.   W przypadku wyboru obioru osobistego, Klient może dokonać płatności w sposób opisany w ust. 9.1 lub 9.2 lub osobiście (także gotówką) przy odbiorze towaru.

 11.   Odbiór osobisty następuje pod adresem ul. Toruńska 33, 62-600 Koło od poniedziałku do piątku w godz.: 10-18, a w soboty w godz. 10-14, najwcześniej w pierwszym dniu roboczym występującym po dniu złożenia zamówienia.

 12.   Ceny towarów oferowanych w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

 13.   Koszty wysyłki towaru na terenie Polski ponosi Sprzedawca. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę, lecz wówczas jej koszty ponosi Klient. Gdy Klient wybierze w formularzu jako adres dostawy kraj inny niż Polska, zostanie poinformowany o koszcie wysyłki pod ten adres, który to koszt należy zaakceptować celem przejścia do kolejnego etapu Zamówienia.

 14.   Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto produktu oraz koszty wysyłki (wyłącznie w odniesieniu do wysyłki poza Polskę, o czym mowa w ust. 13 powyżej), o wysokości której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem jego złożenia.

 15.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta w/w wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 16.   Sprzedawca zobowiązuje się nadać przesyłkę z towarem w terminie 7 dni od daty otrzymania przez niego płatności za towar. W przypadku zamówienia wykonania graweru termin ten wynosi 14 dni. Przesyłka będzie ubezpieczona. Koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca, dotyczy to także przesyłek poza Polskę.

 17.   Klient może w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Prawo to nie przysługuje w odniesieniu do towaru z wykonanym na życzenie Klienta grawerem lub towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

 18.   Odstąpienia Klient dokonuje składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to Klient można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 19.   Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, potwierdzi tę okoliczność pisemnie lub poprzez wiadomość email.

 20.   W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej ze Sprzedawcą, umowę uważa się za niezawartą.

 21.   Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 22.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 23.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 24.   Odstąpienie przez Klienta  od umowy następuje bez ponoszenia przez Klienta kosztów, z wyjątkiem kosztów poniższych:

 24.1. jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawcę nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 24.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

 25.  Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

 26.  Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 27.  W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady na dwa sposoby:

 27.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta, a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru zgłasza się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy,

 27.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w tym przypadku Klient składa reklamację stosownie do poniższych postanowień niniejszego regulaminu.

 28.  Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę.

 29.   Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 30.   Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 31.   Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 32.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty doręczenia towaru klientowi.

 33.  Klient składa reklamację pisemnie, drogą mailową lub osobiście. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

 34.  Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 35.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta do Sklepu jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia (a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych). Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 36.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

 37.   Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 38.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 39.   Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy, regulamin nie może być również w ten sposób interpretowany. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce kwestionowanego zapisu regulaminu